កិច្ចប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍ការងារឆ្នាំ២០១៩ ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០ និងផ្សព្វផ្សាយ អនុក្រឹត្យ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល