(វីដេអូ)សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ មន្ត្រីទាំងអស់ កុំធ្វើខ្លួនជាមន្ត្រីគ្រាប់ល្ពៅឲ្យសោះ​