(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម អៀង ចន្ថា កោតសរសើរ ចំពោះការគ្រប់គ្រង ដឹកនាំ និងការបណ្តុះបណ្តាលរបស់អង្គការបណ្តុះបណ្តាលកុមារកំព្រា យុវជនពិការ