(វីដេអូ)សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ កម្ពុជានឹងមិនស្នើសុំត្រឡប់មកវិញនូវ EBA ២០% នោះទេ