(វីដេអូ) សម្តេចតេជោ លាតត្រដាងនូវចំណុចសំខាន់៣ ដែលសម្តេចបាននិយាយជាមួយមិត្តចិន