(វីដេអូ) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ម៉ាឡេស៊ី ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិមនុស្សធម៌ និងកិត្តិយសរបស់កម្ពុជា