(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីធុរៈកិច្ចថ្ងៃនេះប្រធានបទ យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ទេពកោសល្យមនុស្ស