សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅបានរៀបចំកម្មវិធីយុវជនគំរូទីក្រុងស្អាត