កម្ពុជាជាមិត្តល្អសម្រាប់គ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់លើពិភពលោក ជាពិសេសប្រទេសដែលកំពុងមានបញ្ហាដូចប្រទេសចិនជាដើម