អត្ថាធិប្បាយ៖ កម្ពុជាទទួលបានយុត្តិធម៌មកវិញ ឯវិបត្តិមនុស្សធម៌ត្រូវបានដោះស្រាយហើយ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា