វិចារណកថា ក្រោមចំណងជើងថា បញ្រ្ជាបការយល់ដឹងដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់បណ្តាលមកពីមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះ

ផលិតដោយអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖