(វីដេអូ)៖ សហគមន៍កសិកម្មមិនអាចរឹងមាំបានទេ ប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមពីវិស័យឯកជន