អត្ថាធិប្បាយ ក្រោមចំណងជើងថា សណ្តានចិត្តមនុស្សធម៌របស់កម្ពុជាត្រូវបានពិភពលោកកោតសរសើរ ចងចាំ និងទុកជាគំរូ

ផលិតដោយអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖