(វីដេអូ)៖ លោកជំទាវ ហឹង ណារីវ៉ាថន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល ចុះសួរសុខទុក្ឋ និងផ្តល់អំណោយជូនមាតាចំនួន ៣៣នាក់ ដែលទើបសម្រាលកូនតូច