(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ឌិត មុន្ទី អញ្ជើញក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ និងអភិវឌ្ឍការងារបន្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០