រុស្ស៊ីព្រមានតួកគីនិងរារាំងការប៉ុនប៉ងក្នុង UN ដែលចង់បញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនៅស៊ីរី