(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ បញ្ជាក់ថា​បើមិនឲ្យនាវា AMSTERDAM ចូលចត តើវាសនាមនុស្សជាង ២០០០នាក់ កំពុងកើតអ្វី?