អឺរ៉ុបចង់មានបច្ចេកវិទ្យា«បញ្ញាសិប្បនិម្មិត» ដែលបំរើជាគុណប្រយោជន៍ដល់មនុស្ស