អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជាសកលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបំផ្លិចបំផ្លាញដោយហ្វូងសត្វកណ្តូប