ចិនធានាថា ការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 ទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន