លទ្ធផលគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ចម្រុះឆ្នាំ២០១៧-២០១៩ និងប្រកាសបើកគម្រោងបន្តឆ្នាំ២០២០-២០២២