ពិធីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ ឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅបន្ត ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ