សិក្ខាសាលាស្តីពីការតម្រង់ទិសការសិក្សា និងការងារសម្រាប់​​​យុវជន ខេត្តមណ្ឌលគិរី