កម្មវិធីចុះស្រែជាមួយកសិករ ក្រោមប្រធានបទ បន្លែសុវត្ថិភាព ខេត្តពោធិ៍សាត់