(វីដេអូ) សម្តេចតេជោ៖ គ្មានការចាំបាច់ដែលយកបញ្ហាកូរ៉ូណាវីរុស ជាគោលដៅនយោបាយក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុកទេ