វីដេអូ៖ សម្តេចតេជោជំរុញឲ្យកាត់សិទ្ធិចំពោះការបើកបរលើអ្នកដែលល្មើសច្បាប់