(វីដេអូ)៖ ក្បាលដីចំនួន ៤,៧៦០ ក្បាលដីក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ត្រូវបានប្រកាសបិទផ្សាយទិន្នន័យជាសាធារណៈ