(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម អៀង ហួត អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់ ការចែកចាយនូវឱសថហួសកាលបរិច្ឆេទ ជាពិសេសឱសថប្រឆាំងមេរោគរបេង