(វីដេអូ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំអបអរសាទរទិវាជាតិ សុខភាពមាតា ទារក និងកុមារលើកទី៨ ក្រោមប្រធានបទ អនាគតសុខភាពកុមារនៅកម្ពុជា