(វីដេអូ)៖ សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សណៈយោគយល់គ្នា ជាមួយគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា