(វីដេអូ)៖ ពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបការងារសុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វ ឆ្នាំ២០១៩