(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រគល់ម៉ូតូរ៉ឺម៉ក ដឹកសំរាមចំនួន២៨គ្រឿង ជូនខណ្ឌមួយចំនួន