សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពអ្នកដំណើរតាមនាវាខ្នាតធំវេស្ទឺដាម