មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកណ្តាលបានកំណត់យកស្រុកចំនួន៤ជាតំបន់ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ច