(វីដេអូ) សម្តេចតេជោ ជំរុញឲ្យមានការដាំដុះបន្លែគ្មានជាតិគីមី និងកាត់បន្ថយការនាំចូលពីប្រទេសក្រៅ