(វីដេអូ)៖ សាលាទ័ពជើងទឹក រៀបចំពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញនាវិកភាពជំនាន់ទី៨