(វីដេអូ)៖ សមិទ្ធិផងនានាក្នុងវត្តបញ្ចកែវមុនីឫស្សីសាញ់ កំពុងបន្តកើតឡើង