(វីដេអូ) សម្តេចតេជោ៖ ការភ័យខ្លាច​ និងការរើសអើងក្នុងតំបន់ នាំឲ្យឈានដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច