(វីដេអូ)៖ នាទីកសិកម្ម បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមគោរបស់កសិករឆ្នើម ណាក់ ផល្លី នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង