បទយកការណ៍ ស្ដីពីការវិវឌ្ឍន៍រីកចំរើនរបស់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងឧត្តរមានជ័យ