ប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារអប់រំឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩ និងលើកទិសដៅបន្តឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០