បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគណៈកម្មការរដ្ឋបាលនិងតួនាទីក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ