បទយកការណ៍ស្តីពី«ពិភពលោកស្ងប់ស្ងែងទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសធម៌គុណធម៌គ្មានព្រំដែនរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា