វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអប់រំណែនាំ និងអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកសួតនិងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ