(វីដេអូ) សម្តេចតេជោ៖ ប្រជាពលរដ្ឋបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ សម្រាប់សង្គមកម្ពុជា ក្រោយរបប ប៉ុល ពត ដួលរលំ