សូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់ថាតើស្ថានភាពរស់នៅរបស់និស្សិតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងអំឡុងពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរ?

ជួបជាមួយលោក អ៊ឹម ច័ន្ទរក្សា IM CHANREAKSA សិក្សានៅសាកលាវិទ្យាល័យ Capital University of Economics and Business ជំនាញសេដ្ឋកិច្ច។
លោក ច័ន្ទរក្សា ជាអតីតអនុប្រធានសមាគមបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សាសមាគមនិស្សិតបានរៀបរាប់ជាភាសាចិន ពីស្ថានភាពនិងការរស្នាក់នៅក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលចិន។