ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង៥