(វីដេអូ)៖ មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតប្តេជ្ញាចិត្ត ចូលរួមយ៉ាងសកម្មលើការពង្រឹកនៅវិសាលភាពផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ