ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ត្រូវគ្រាប់រ៉ុក្កែតធ្លាក់ចំក្បែរនៅទីក្រុងបាកដាដ