ការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិជាសកលបានកើនឡើងនៅពេលមហាអំណាចប្រជែងគ្នា